KUC veikla

 

ugdymo karjerai TIKSLAS, sritys IR uždaviniai

 

1. Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.

2. Ugdymas karjerai apima keturias ugdymo sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

3. Ugdymo karjerai uždaviniai yra sudaryti sąlygas ir pasiekti, kad kiekvienas mokinys: 

3.1. Savęs pažinimo srityje įgytų kompetencijų:

3.1.1.            pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera;

3.1.2.            pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai;

3.2. Karjeros galimybių pažinimo srityje įgytų kompetencijų:

3.2.1.            rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją;

3.2.2.            pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;

3.2.3.            pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą;

3.3. Karjeros planavimo srityje įgytų kompetencijų:

3.3.1.            kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;

3.3.2.            gyvenimo ir karjeros tikslų planavimui ir realizavimui pasitelkti asmeninės vizijos ir (ar) karjeros plano instrumentus;

3.3.3.            priimti karjeros sprendimus;

3.4. Karjeros įgyvendinimo srityje įgytų kompetencijų:

3.4.1.            plėtoti ir taikyti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

3.4.2.            sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką ir įsitvirtinti joje;

3.4.3.            tikslingai ieškoti praktikos, darbo arba kurti savo verslą.